உலகக் கவிதை நாள் - World Poetry Day

உலகக் கவிதை  நாள்  - World Poetry Day

உலகக் கவிதை நாள் (World Poetry Day) - இது, உலகம் முழுவதும் கவிதை வாசிக்கவும், எழுதவும், வெளியிடவும் மற்றும் போதனை செய்யவும், ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு யுனெஸ்கோ எனும் ஐக்கிய பண்பாட்டு நிறுவனத்தால் 1999 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...