நிலங்களின் வகைகள்

நிலங்களின் வகைகள்

முன்னோர்கள் வகுத்த

நிலம் (பொதுவாக சொல்வது)

கல்லாங்குத்து நிலம் - கற்கள் மிகுந்து காணப்படும் நிலம்

செம்பாட்டு நிலம் - செம்மண் நிலம்

மேய்ச்சல் நிலம் - கால்நடைகள் மேய்யும் நிலம்

வட்டகை நிலம் - சுற்றிலும் வேலியிடப்பட்ட நிலம்

அசும்பு - வழுக்கு நிலம்

அடிசிற்புறம் - உணவிற்க்காக விடப்பட்ட மானிய நிலம்

அடுத்தூண் - பிழைப்புக்கு விடப்பட்ட நிலம்

அறப்புறம் - தருமச் செயல்களுக்கு வரிவிலக்குடன் விடப்பட்ட இடம்

ஆற்றுப்படுகை - நதி நீர் பாசனத்தில் உள்ள வண்டல் படுகை நிறைந்த நிலம்

இதை - புன்செய் சாகுபடிக்கான நிலம்

இறையிலி - வரி நீக்கப்பட்ட நிலம்

உவர்நீலம் - உப்புத்தன்மை கொண்ட நிலம்

உழவுகாடு - உழவுக்கேற்ற நிலம்

உள்ளடிநிலம் - ஏரியை அடுத்துள்ள நிலம்

ஊர்மானியம் - ஊரின் பொது ஊழியத்துக்காக விடப்பட்ட வரியில்லா நிலம்

ஊரிருக்கை - ஊரைச் சார்ந்த நிலம்

ஒருபோகு - ஒரே தன்மையை உடைய நிலம்

ஓராண்காணி - ஒருவனுக்கே உரிய நிலம்

கடவுளரிடன் - கோயிலுக்கு விடப்பட்ட இறையிலி நிலம்

கடறு - பாலை நிலம்

கடுந்தரை - இறுகிய நிலம்

கரம்பு - சாகுபடி செய்யாத நிலம்

கரம்பை - வறண்ட களிமண் நிலம்

கழனி / காணி - நன்செய் நிலம்

களர் - சேற்று நிலம்

காணியாட்சி - உரிமை நிலம்

காவிதிப்புரவு - அரசனால் காவிதைப்பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலம்

கீழ்மடை - மடைநீர் இறுதியாகச் சென்று பாயும் நிலம்

கூ - நிலம்

கொத்துக்காடு - கொத்திப் பயிரிடுவதற்குரிய நிலம்

கொல்லை - முல்லை நிலம்

சாந்துப்புறம் - அரசனுக்குச் சந்தனம் கொடுத்து வருவதற்க்காக விடப்பட்ட இறையிலி நிலம்

சுரம் - வறண்ட பாலை நிலம்

சுவாஸ்தியம் - பரம்பரையாக வரும் நிலம்

செய்கால் - சாகுபடி நிலம்

செய்கால்கரம்பு - தரிசாக விடப்பட்ட நிலம்

செவல்காடு - செம்மண் நிலம்

தகர் - மேட்டு நிலம்

தண்பணை - மருத நிலம்

தரிசு - சாகுபடி செய்யப்படாமல் கிடக்கும் நிலம்

திருத்து - நன்செய் நிலம்

தினைப்புனம் - தினை வகைகள் விளையும் நிலம்

தோட்டக்கால் - கிணற்றுப் பாசனம் மூலம் சாகுபடி செய்யப்ப்டௌம் நிலம்

நத்தம் - கிராமத்தில் உள்ள மனை நிலம்

நதீமாதுருகம் - ஆற்றுப் பாய்ச்சலுள்ள நிலம்

நீர்நிலம் - நன்செய் நிலம்

நீராரம்பம் - நீர்பாசன வசதியுள்ள நிலம்

பங்குக்காணி - கூட்டுப்பாங்கான நிலம்

படிப்புறம் - கோயில் அருச்சகருக்கு அளிக்கப்படும் மானிய நிலம்

பயிரிலி - தரிசு நிலம்

பழந்தரை - நீண்ட நாள் சாகுபடியில் இருந்ததால் வளம் குன்றிய நிலம்

பள்ளக்காடு - தாழ்வான புன்செய் நிலம்

பற்றுக்கட்டு - குடியுரிமை நிலம்

பாதவக்காணி - கோயில் பணியாளர்களுக்குப் படியாகத் தரப்படும் நிலம்

பார் - கடினமான நிலம்

பாழ்நிலம் - விளைச்சலுக்கு உதவாத நிலம்

பிரமதாயம் - பிராமணருக்குத் தரப்படும் மானிய நிலம்

புரவு - அரசனால் அளிக்கப்பட்ட மானிய நிலம்

புழுதிக்காடு - புழுதியாக உழுத புன்செய் நிலம்

புழுதிபாடு - தரிசு நிலம்

புறணி - முல்லை நிலம்

புறம் - இறையிலி நிலம்

புறம்போக்கு - சாகுபடிக்கு ஏற்றதல்லாத அல்லது பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு விடப்பட்ட தீர்வை விதிக்கப்படாத நிலம்

புறவு - முல்லை நிலம்

புன்செய் - மழை நீரைக் கொண்டு புன்செய்ப்பயிர் சாகுபடி செய்யும் நிலம்

புன்புலம் - தரிசு நிலம்

புன்னிலம் - வறண்ட, பயனற்ற நிலம்

பூசாவிருத்தி - கோயிற் பூசைக்கு விடப்பட்ட மானிய நிலம்

பூமி - தரை (நிலம்)

பொதுநிலம் - பிரிவினை செய்யப்படாத நிலம்

போடுகால் - தரிசு நிலம்

மஞ்சள்காணி - பெண்ணுக்குப் பெற்றோர் சீதனமாகத் தரும் நிலம்

மடப்புறம் - மடத்திற்க்கு விடப்பட்ட மானிய நிலம்

மனை - வீடு கட்டுவதற்க்கான நிலம்

மா - நிலம்

மானாவாரி - மழைநீரால் சாகுபடி செய்யப்படும் நிலம்

மானியம் - கோயில், நிருவாகம், அறச்செயல்கள் போன்றவற்றிற்கு முற்காலத்தில் வழங்கப்பட்ட வரியில்லாத நிலம்

முதைப்புனம் - நெடுங்காலம் பயன்பாட்டில் உள்ள நிலம்

மெல்லம்புலம்பு - நெய்தல் நிலம்

மென்பால் - மருத நிலம் / நெய்தல் நிலம்

மேட்டாங்காடு - புன்செய்ப் பயிர்கள் விளையும் மேட்டுப் பாங்கான நிலம்

வறுநிலம் - பாழ் நிலம்

வறும்புனம் - அறுவடைக்குப் பிறகு தரிசாக உள்ள புன்செய் நிலம்

வன்பார் - இறுகிய பாறை நிலம்

வன்பால் - பாலை நிலம்

வானம்பார்த்த பூமி - மழையை முழுவதுமாக நம்பியிருக்கும் நிலம்

விடுநிலம் - தரிசு நிலம்

வித்துப்பாடு - குறிப்பிட்ட அளவு விதை விதைப்பதற்க்குரிய நிலம்

விதைப்பாடு - குறிப்பிட்ட அளவு விதை விதைப்பதற்க்குரிய நிலம்

விருத்தி - ஒருவருடைய பிழைப்புக்கு மானியமாக விடப்பட்ட நிலம்

விளைநிலம் - பயிர் செய்யும் வளமுடைய நிலம்

வெங்கார் மண் - சூரிய வெப்பத்தால் சூடேறிய நிலம்

வெட்டுக்காடு - திருத்தியமைத்த காட்டு நிலம்

வேலி - நிலம்.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...