அங்கதுடிப்புகளும் பலன்களும்!!!

அங்கதுடிப்புகளும் பலன்களும்!!!

அங்கத் துடிப்புக்கள் உடம்பில் எப்போதும் நிகழ்வதில்லை: எப்போழுதாவது ஒவ்வொரு முறைதான் ஒவ்வொர் உறுப்பில் நிகழும்.அவ்வாறு நிகழும் துடிப்புக்களை கொண்டு அவரவரும் தத்தம் குணநலன்களையும்.வாழ்க்கையின் நேரும்

நிகழ்ச்சிகளையும்,அதிர்ஷ்டங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம் ஒருவருடைய தலையில் உச்சிப்பகுதி துடித்தால் அது நல்ல் பலனைக் குறிப்பதாகும்,நீங்காமல் இருந்து வந்த துன்பமெல்லாம் நீங்கும் இன்பம் பிறக்கும்

1.)உச்சந்தலையின் வலது பாகத்தில் துடிப்பு உண்டானால், யாதேனும் ஒரு காரணத்தால் அச்சம் உண்டாகும்,உச்சந்தலையில் துடித்தால்-துன்பம் நீங்கும்
,2)-உச்சந்தலை இடதுபாகம்-பெருமை உண்டு,
3)-தலை-பெருமை,புகழ்,செல்வம்
4)-நெற்றியின் இடதுபாகம்-நிறைந்தசெல்வ
5)-நெற்றியின் வலது பாகம்-நோய்நீங்கும்
(6)-வலது புருவம்-பெருமை
7)-இரண்டு புருவங்களும் பெருமை
(8)-கண்ணின் பின்பாகம்-பெரும்புகழ்,செல்வம்
(9)-இடது கண்ணின் இமை-செல்வம் சுகவாழ்க்கை
(10)-இடது கண்-மிகுந்த பெருஞ்செல்வம்..
{11}-கழுத்து-துன்பங்கள் அறவே நீங்கும்
(12)-பிடரியின் இடதுபுறம்-சிறப்பு
13)-இடது புயப்புறம்-நல்ல மனைவி
14)வலது புயப்புறம்-வழக்கில் வெற்றி
15)-வலது கண்டக்கை-உடைச் சிறப்பு
16)இடது கண்டக்கை-தோஷம் நீங்கும்,
17) வலது ழுழங்கை-தவப்பயன்
18)-இடது ழுழங்கை-தனச் சேர்க்கை-
19)-வலது முன்கை- பெருக்கமுள பேறு
20)-இடது உள்ளங்கை-இலாபம்(
21)-வலது கை பெருவிரல்-இலாபம்
22)-வலது கை ஆள்காட்டி விரல்-நன்மைசெல்வம்
23)-வலது கை நடுவிரல்-நல்ல காரியம்
24)-வலது கை மோதிரவிரல்-பெருமை
25)-வலது கை அடிபாகம்-சிறந்த காரியத்தால் செல்வம்
26)-இடது கை பெருவிரல்-நிறைவான வாழ்க்கை
(27)-இடது கை பெருவிரல்-இராஜநோக்கம்
(28)-இடது கை மோதிரவிரல்-நன்மை,தனம்
29)-இடது கை சிறுவிரல்-மரணமில்லை
30)-இடது முலை-சுக வாழ்க்கை
(31)-வலது கைப்பட்டை-புதிய ஆடை
(32)-மூக்கின் வலது பாகம்-நற்பாக்கியம்,செல்வம்
(33)-மூக்கின் இடது பாகம்-செல்வம்
,34)-மேல் உதடு-நல்ல செய்தி
35)-கீழ் உதடு-புதிய தின்பண்டம்
36)-இடது விலாவின் வலது பாகம்-பொருள் சேரும் பயணம்
36)-இடது விலாவின் இருபாகங்கள்_நோய்தீரும் இன்பம் உண்டு துன்பம் நீங்கும் வினை தீரும்
37)-இடை வேள்வி புரிதல் மிகப்பேறு,
38)-வலது விதை-யானை குதிரை ஏற்றம்
39)-இடது விதை-நோய்நீங்கும்
40)-இடது தொடை-நல்ல செய்தி
41)-இரு தொடைகள்-செம்பொன் உண்டாகும்
42)-இடது ழுழந்தாள்-உலகை ஆளுதல்
43)-வலது கணைக்கால்-செல்வம் உண்டாகும்
44)-இடது புறவடி-வழக்கில் வெற்றி
45)-இடது உள்ளங்கால்-தேசப் பயணம்
46)- இரண்டு உள்ளங்கால்கள்-பல்லக்கில் ஏறுதல்
47)-கால்விரல்கள் பத்து-நன்மைகள் திருமகள் சேர்க்கை சிறப்புமிக்க வாழ்க்கை
---------------{பயக்கும் தீமை துடிப்புகள்}--------------------
1)-உச்சந்தலையின் வலது பாகம்-அச்சம்
2)-தலையின் பின்பாகம்-பகை
3)-இடது புருவம்-பெரிய பொல்லாங்குப் பேச்சு
4)-வலது கண் இமை மேல் நோக்கி-வழக்கு வந்தே தீரும் 5)-வலதுகண் இமை நோக்கி-கவலை அழுகை
6)-இடது கண் இமை நோக்கி-துணைவனுக்குத் துன்பம்
(7)-வலது கண் ழுழுவதும்-வருத்தம் நோய்
8)-வலது புயப்புறம்-துன்பம் தரும் செய்தி
(9)-இடது புயம்-உறவினர் இறப்பு
10)-இடது முன்கை-பிறரால் துன்பம்
11)-வலது உள்ளங்கை-இழிவு வரும்
12)-வலது புறங்கை-வழக்கு உண்டாகும்
13)-இடது புறங்கை-துன்பம் வ்ரும்
14)-வலது கை சிறுவிரல்-உற்றார் இறப்பு
15)- இடது கை நடுவிரல்-வழக்கு உண்டாகும்
16)-இடது கை-கவலை,இருந்த பதவியை இழத்தல்
17)-நெஞ்சு-துன்பம் வரும்
18)-வலது முலை-இறப்பு
19)-தொப்புள்-மிகுந்த கவலை
20)-வயிறு-நாள் தோறும் நோய்
21)-வலதுபுற முதுகு-நோய் வந்து நீங்கும்
22)-இடது புறமுதுகு-குடியிருந்த மனையை இழத்தல் நெடுந்தொலைவு செல்லுதல்
23)-முதுகு ழுழுவதும்-வருத்தம் தணியாநோய் 24)-இரண்டு கைப்பட்டைகள்-குற்றமுடையது
25)-வலது விலா-வருத்தம் கவலை
26)-இடது விலா-வீட்டை இழத்தல்
27)-ஆண்குறி-தொலைவில் உள்ளவரால் கவலை
28)-இரண்டு விதைகள்-வழக்கு உண்டாகும்
29)-வலது தொடை-முறையற்ற வகையில் வழக்கு,வெற்றி
30)-வலது ழுழந்தாள்-கோபம்
31)-வலது கண்டைக்கால்-அடிமை
32)-இடது கண்டைக்கால்-பெருநோய்,கவலை
33)-இடது கணைக்கால்-இறப்புச் செய்தி
34)-இரண்டு கணைக்கால்கள்-நடுக்கம் ஓட்டம்
35)-வலது புறவடி-நோய்,
37)-வலது உள்ளங்கால்-நோய்


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...